Siłownia Regulamin Drukuj

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI „WODNIK GYM” REFERATU OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM

1. Każdy klient siłowni zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu siłowni.
2. Osoby biorące udział w ćwiczeniach na siłowni „Wodnik Gym” oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w nich na własną odpowiedzialność.
3. Osoby korzystające z siłowni obowiązuje odzież sportowa, oraz zmienne i czyste obuwie sportowe.
4. Zabrania się wstępu na siłownię osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
5. Klientem siłowni może zostać osoba pełnoletnia lub osoba, która ukończyła 16 rok życia i posiada pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.
6. Klienci zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować.
7. Ważność karnetu OPEN zależy od daty jego zakupu.
8. Karnet OPEN upoważnia klienta do nieograniczonego korzystania z usług OSiR, codziennie w ustalonych godzinach na poszczególne usługi: 
- kryta pływalnia „Wodnik” - 06:00 – 22:00
- siłownie „Wodnik GYM” – 07:00 – 21:00
- sauny suchej – pon-pt 16:00 - 22:00, weekendy 09:00 – 22:00
*z wyłączeniem dni w których cały OSiR jest nieczynny.
9. Należy przestrzegać ważności karnetów - karnety, które straciły ważność nie będą honorowane.
10. Karnetem może się posługiwać tylko jego właściciel. Karnety są imienne.
11. Siłownia nie ponosi odpowiedzialności za prywatne rzeczy w niej pozostawione.
1. Klienci zobowiązani są do zachowania porządku po zakończeniu ćwiczeń (odłożenia na właściwe miejsce używanych przyrządów) oraz czystości stanowisk.
13. Klienci siłowni zobowiązani są do bezwzględnego respektowania poleceń pracowników siłowni.
14. W przypadku zauważenia usterek sprzętu należy niezwłocznie zgłosić ten fakt pracownikowi siłowni lub na kasie
siłowni.
15. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniem producenta w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowanie sprzętu i sali.
16. Na terenie siłowni zabrania się używania słów wulgarnych oraz hałaśliwego zachowywania się.
17. Pracownik siłowni ma prawo usunąć osoby nie przestrzegające regulaminu.
18. Za wszelkie szkody powstałe na terenie siłowni z winy ćwiczącego odpowiada ćwiczący.
19. Siłownia jest pod stałym monitoringiem.

Kierownik Referatu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głogowie Małopolskim.