reulamin siłowni plenerowej Drukuj

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z „SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ” REFERATU OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM

 1. Warunkiem korzystania z siłowni jest zapoznanie się z poniższym Regulaminem i jego przestrzeganie.
 2. Każda osoba korzystająca pierwszy raz z urządzeń siłowni ma obowiązek zapoznać
  się z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzenia i sposobem wykonywania ćwiczeń, zamieszczonym na każdym urządzeniu.
 3. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy sprawdzić stan techniczny urządzenia - usterki należy zgłaszać administratorowi siłowni - bezpośrednio w sekretariacie OSiR w Głogowie Małopolskim w budynku krytej pływalni „Wodnik”
  lub pod numerem telefonu 17 717 60 76
 4. Siłownia jest ogólnie dostępna, otwarta w codziennie z wyjątkiem sezonu zimowego.
 5. Siłownia udostępniona jest nieodpłatnie.
 6. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z siłowni wyłącznie
  w obecności rodziców lub opiekunów.
 7. Osoby korzystające z urządzeń siłowni ćwiczą na własną odpowiedzialność.
 8. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.
 9. Osoby naruszające porządek publiczny lub postanowienia niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu siłowni, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczeniach.
 10. Osoby korzystające z urządzeń siłowni nie mogą być pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
 11. Na teren siłowni zabrania się wnoszenia wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, środków odurzających i substancji psychotropowych.
 12. Na terenie siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napoi alkoholowych,
  jak również palenia tytoniu.
 13. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu spowodowane niezgodnym użytkowaniem
  osoba, która taką szkodę wyrządziła ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości szkody.
 14. Po zakończeniu ćwiczeń urządzenie, z którego korzysta osoba ćwicząca winno
  być pozostawione w należytym stanie technicznym, a jego otoczenie powinno
  być czyste.
 15. Za rzeczy wniesione na teren siłowni przez osoby ćwiczące, w tym przedmioty wartościowe, administrator siłowni nie odpowiada.
 16. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać do administratora siłowni – Ośrodka Sportu
  i Rekreacji w Głogowie Małopolskim, ulica Parkowa 15.

Kierownik Referatu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głogowie Małopolskim.